Formler

FORMLER

Krävda ledare för planritning av kablar.

Given Direkt ström Singelfas-alternerande ström Trefas-alternerande ström
Spänningsfall, ström A = 200 · L · I
y · U° · U²
200 · L · I · cosφ
y · U° · U
173 · L · I · cosφ
y · U° · U
Spänningsfall, kraft A = 200 · L · P
y · U° · U²
200 · L · P
y · U° · U²
100 · L · P
y · U° · U²
Strömförbrukning, ström A = 200 · L · I²
y · P° · P
200 · L · I²
y · P° · P
300 · L · I²
y · P° · P
 Strömförbrukning, ström A = 200 · L · P
y · P° · U²
200 · L · P
y · P° · U² · cos²φ
100 · L · P
y · P° · U² · cos²φ
P = Kraft i W
U = Yttre konduktörspänning i V
I = Yttre konduktörström i A
cosφ = Fasskifte
ŋ = Effektivitet

Formler angivna för växelström och trefasström tar inte hänsyn till den induktiva resistansen. Resistansen är en funktion av avståndet mellan individuella ledare mellan varandra.

Bestämning av ström om effekten är känd.

Direktström

I = P / U · ŋ

P = Kraft i W
U = Spänning i V
I = Ström i A
ŋ = Effektivitet

Exempel
Vad är strömmen som en värmeanordning på 3.4 kW absorberar vid 440V?

I = 3400 / 400 · I = 7.7 A

Alternativ ström

I = P / U · cosφ

P = Kraft i W
U = Spänning i V
I = Ström i A
cosφ = Fasskifte

Exempel:
Vad är strömförbrukningen i en alternarande strömmotor av 1.9 kW vid cosφ = 0.77 och en effektivitet om 79%?
Effekten är 230V, 50 Hz.

I = 1900 / 230 · 0.77 · 0.79 = 13.6 A

Trefasström

I = P / 1.73  · cosφ  · ŋ · U

Exempel:
Hur mycket ström behöver en trefas-motor på 22kW vid 400V, 50 Hz, med cosφ = 0.89 och en effektivitet på 90%?

I = 22000 / 1.73 · 400 · 0.89 · 0.9  = 39.7 A

I = Kraft i Ampere
y = Ledningsförmåga (koppar 56, Aluminium 34)
L = Ledares längd (singel) i meter
P = Transmissionsström i Watt
= Strömförlust i % av transmissionsströmmen
A = Ledares planritning i mm²
= Spänningsfall i % av den operative spänningen
U = Opererande spänning i Volt
cosφ = Strömfaktor (vanligtvis antagen att vara 0.8)