8-Kanalers 16A

MEGAPOINT 8-KANALERS 16 A 240 VAC KOPPLINGSSYSTEM

MegaPoint-systemet består av en familj av komponenter som kommunicerar med en central dator genom en ensam kabel med tvinnad 2-tråd.

Ett kopplingskort har 8 kanaler 16A varigenom 1 kort kan försörja två växelvärmesystem. Varje dator kan styra upp till 10 kopplingskort.

Grundläggande om effektomkoppling:

Fasvinkelstyrning av effekt är enkel och kan fås att skapa en mjuk styrning. Den användes sällan eftersom det är svårt och dyrt att begränsa störningar från strålningen och via ledningen . Ett exempel är drivkretsen MegaPoint “Variac” för styrning av stora lampor som kräver kontinu-erlig och stabil strömförsörjning. För alla övriga ändamål är nollgenomgångsstyrning lämplig.

Likafullt har konventionella pulsningstekniker två bety-dande problem. En typisk teknik är den som för 30% effekt levererar effekt under 30 halvcykler och är avstängd under 70. Detta ger upphov till kraftigt flimmer redan i kvartsvärmeelement. Det är inte ovanligt att samtliga element i ett flerelementsaggregat synkroniseras, varvid man har kunnat iaktta hur belysningen i byggnaden ökar och avtar i takt med att elementen gör det motsatta.

Det andra problemet märks inte så tydligt. Det är rätt vanligt att ett värmeelement belastar servicetransforma-torn nästan till gränsen för dess kapacitet. Att räkna halv-cykler innebär att alla element vid vissa tillfällen får ett udda antal halvcykler. Ibland kommer dessa att jämna ut sig, ibland inte. Detta utgör en likströmsbelastning på transformatorn.

Styrenhet för MegaPoints triac-modul

Avger effekt endast i helcykelpulser som börjar vid en spänningsgenomgång och slutar vid en strömgenomgång. Dessa cykler sprids ut så jämnt som möjligt. På så sätt görs belastningen så jämn som möjligt och har ingen (märkbar) likströmskomponent (se diagram).

MegaPoints 8-kanalers 16A triac-modul

Mottar de åtta on/off-styrsignalerna från styrkortet. Dessa signaler är synkroniserade med fasen hos den effekt som tillförs styrkortet. Modulens eget kort fördröjer sedan varje signal så att varje individuell triac tänder i över-ensstämmelse med fasen hos effekten i egen krets.

Var och en av de åtta anslutningsplintarna för strömförsörjning kan därför behandlas som en enpolig omkopplare som är sluten under helcykelpulser med start vid egen nollspänningsgenomgång och stopp vid egen strömgenomgång.

mega8k1

När värmeelementen är många och alla individuellt styrda så kan det hända att alla styrkanaler då och då gör samma sak i samma ögonblick. Det är då inte uteslutet att transformatorn överhettas eller kanske till och med tar skada. För att undvika detta klipper MegaPoint-systemet alltid av HELA cykler:

mega8k2

Med Megapoint-systemet så blir det alltid helcykler. Till exempel vid halv effekt varannan hel cykel närvarande och varannan frånvarande

Ett litet räkneexempel

Ett helt sekvensförlopp omfattar 96 cykler. Vid “enprocen-tig” drift blir det 1 hel effektcykel och därefter en lucka på 95 cykler. Vid två procent blir luckan 47 cykler. Därefter kan det inte bli helt jämnt hela tiden men blir så jämnt fördelat som det är möjligt.

MegaPoint 8-kanalers omkopplare 16A* 110/240VAC

mega8k3

En 20-vägs IDC-bandkabel används för att förbinda en, två eller tre kopplingsenheter med ett styrkort.

Styrkort (drivkort) för MegaPoint 8-kanalers omkopplarmodul 16A* 110/240VAC

mega8k4
* Även 20 Amp finns.

Riktig temperaturkontroll är mycket viktig för pålitligheten hos halvledare. Om reglerna iakttas är livslängden praktiskt taget obegränsad.

Kopplingsenhetens kylfläns kan kylas med vilken bekväm metod som helst. Av designdirektiven framgick att dessa enheter skulle användas i grupper om kanske tio eller tjugo. Därför var det viktigt att den varma luft som lämnade en enhet inte påtagligt skulle värma nästa.

I större installationer varierar hålstorlekarna något med hänsyn till närheten till fläktarna och även för att fungera som kompensation för att den luft som når de övre kylflänsarna oundvikligen är något varmare än den som rör sig över de nedre.

mega8k5

RF-energi från strålning och strömförsörjningskabel

Med hjälp av MegaPoint har man undersökt den radiofrekvensenergi som utsänds som elektromagnetisk strålning eller leds upp genom strömförsörjningskablarna

Eftersom varenda befintlig installation omfattar allt från intern apparatur till extern kabelförläggning måste man, om full certifiering av en viss installation krävs, testa hela konstruktionen i dess slutliga skick på den plats där den skall fungera.

Alla installationer skiljer sig naturligtvis åt. Standardinställningar görs på fabrik. När man testade kompletta system gjordes detta med fabriksinställda standardvärden. Strålningen befanns vara alldeles för liten för att kunna mätas noggrant men var helt klart väl begränsad.

Under de år som dessa system har använts har vi inte fått en enda rapport om problem.

Standardmetoden för montering av omkopplar-modulerna

MegaPoint-systemet har testats av SP i Borås för England, med utmärkt resultat.

På begäran sänder vi gärna kopior av testrapporten.