Utförande

MEGAPOINT 750 VDC – ENHETER FÖR SPÅRVÄXLAR 12, 50 OCH 80 AMPERE – SYNPUNKTER PÅ UTFÖRANDET

Uppvärmning av räl genom strömförsörjning (DC) via kontaktskena

Allmänna synpunkter

Värmeelement för räl har vanligtvis formen av en kabel eller flatkabel klamrad mot rälen. Det finns ett antal olika metoder för reglerad strömförsörjning via en kontakt- skena när det gäller att värma en rälsektion eller rälerna i en växel. Det finns två grundtyper: elementen kan ha en märkspänning motsvarande spänningsskillnaden mellan kontaktskena och körspår eller också ha någon annan märkspänning.

Lågspänningselement

Om elementen är konstruerade för någon annan spänning än den mellan kontaktskena och körspår, så måste någon typ av switchad konverter drivas direkt från rälerna. Må vara att lågspänningselement är billigare än element för spänningen mellan kontaktskena och körspår, men en omvandlare som är pålitlig under alla förhållanden och inte återför elektriska störningar till spårsystemet, en sådan blir dyr.

Element för märkspänning kontaktskena – kör-spår

I grunden är allt som krävs en omkopplare styrd av en temperaturgivare på den uppvärmda rälen. Som vanligt är det inte fullt så enkelt, men det är mycket enklare än att använda en switchad DC/AC-omvandlare.

Val av bassystem

Varje någorlunda effektiv anordning som kan omvandla likström med spänningen 750 volt till exempelvis 110 volt måste använda en snabb hackningsprocess. Det självklara arrangemanget använder en switchtransistor för inkopp-ling av en induktor mellan spänningskälla och last tills en viss strömnivå uppnås. Switchen bryter då och en flywhe-eldiod låter induktorn fortsätta att tvinga ström in i lasten tills dess magnetfält kollapsar. Efter viss fördröjning börjar processen på nytt. Utspänningen (och därmed värmetill-förseln) varieras genom reglering av fördröjningen. Oav-sett arrangemang är switchanordningen endast skild från spänningskällan av den filtrering som krävs för att reglera flödet av oönskad energi i båda riktningarna. Beroende på typ av omvandlare behöver switchen dimensioneras för minst dubbla belastningsströmmen eller för en källa med minst dubbelt så hög spänning som är möjlig i värsta tänkbara fall.

Om man å andra sidan använder element med en märk-spänning motsvarande spänningsskillnaden mellan kon-taktskena och körspår så kan switchanordningen vara åtskild från spänningskällan genom själva värmeelementet. En sådan anordning inte bara begränsar eventuell stötström in i switchen, den är en del av systemet för undertryckande av oönskad energi i båda riktningarna. Anordningen behöver dimensioneras för värsta tänkbara fall av belastningsström och matningsspänning.

Undertryckandet av oönskad energi är mycket enklare. Switching-förlopp mätes i sekunder snarare än mikro-sekunder. Det finns därför mycket mindre energi att ab-sorbera, och den kan lätt absorberas utan att systemets funktion störs.

Eftersom element med en märkspänning motsvarande spänningsskillnaden mellan kontaktskena och körspår finns lätt tillgängliga till rimligt pris så måste valet av bassystem bli den vanliga enkla switch-transistorn.

Omriktare

Eftersom element med en märkspänning motsvarande spänningsskillnaden mellan kontaktskena och körspår finns lätt tillgängliga så väljer man systemet med en tem-peraturstyrd brytare för snabb brytning och slutning.

Historiskt sett har många olika anordningar använts för omriktning av likström. I dagsläget är det realistiska valet av anordning för själva omriktningen antingen en IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor) alltså en styrd ventil med en block-/ledriktning och en ledriktning, eller en kontaktor.

Ytligt sett är en kontaktor lättare att använda. Den behöver mindre skydd mot inkommande störningar och ström- och spänningssprång. Men hög kopplingsfrekvens med brytning av likström på 50 ampere (märk frånvaron av nollgenomgång för att släcka ljusbågen) och en spän-ningskälla på upp till 1 kV ger en antydan om ett allvarligt problem med livslängden eller stora utgifter.

 

mp-dcs1

mp-dcs2

 

En IGBT med lämplig kapacitet har inga svårigheter med hög kopplingsfrekvens. Den måste drivas på rätt sätt, och den måste skyddas mot inkommande störningar.

I praktiken är de anordningar som behövs för att ge en kontaktor en vettig livslängd och de som behövs för att skydda en IGBT mycket likartade. De anordningar som behövs för att stoppa störningar ut mot rälerna är för-modligen också mycket likartade, fast man måste räkna med att kontaktorns ljusbågar förvärras i takt med att dess kontakter blir brända och deformerade.

Man måste också tänka på att elektroniken för temperaturmätning och switchstyrning kräver strömförsörjning. Denna lågspända ström har en lite tråkig sida.

Exempelvis kan man få fram strömförsörjning på 30mA och 24V genom att använda en 24V zenerdiod och en 22kohm-resistor. Felet med resistorn är att den måste specificeras för en kontinuerlig effektförlust på 37 watt.

I praktiken krävs viss ström för hjälpanordningar för till exempel uppringning. Därför står ström för styrutrust-ningen högt i kurs. IGBT-styrkretsarna drar i genomsnitt nästan ingen ström.

Specifikationer för reläer som klarar att upprepade gånger bryta och sluta 50A från en spänningskälla på upp till 1kV DC finns inte tillgängliga, men solenoiden kommer bestämt att vara mycket strömkrävande.

Slutsatsen är uppenbar. Under den självklara förutsätt-ningen att inkommande brus kan hållas efter, är det enda realistiska valet en IGBT.